адвокат Десислава Ангелова

С двадесет годишен опит като адвокат по граждански, административни и търговски дела, предимно в производства по :

       Семейният кодекс – разводи, лични и имуществени отношения между съпрузи, родителски права, разрешения за пътуване на дете, осиновяване и оспорване на произход;

       Законът за наследството – приемане и отказ от наследство, доброволни и съдебни делби на наследство;

       Законът за защита от домашното насилие;

       Законът на задълженията и договорите;

       Законът за собствеността;

       Търговският закон;

       Законът за юридическите лица с нестопанска цел;

       Законът за кооперациите;

       Обжалване на административни актове.

      Притежава богат опит в сделки с недвижими имоти и движими вещи, регистрация и промени на фирми, сдружения, фондации и кооперации, защита на правата на членовете им.

тел. 0888-273-793

имейл адрес: angelova_da@abv.bg