адвокат Иванка Синигерова-Русинова

С над двадесет годишен опит като адвокат по граждански, административни и наказателни дела, предимно в производства по :

       Семеен кодекс – разводи, лични и имуществени отношения между съпрузи, родителски права, разрешения за пътуване на дете, осиновяване, оспорване на произход и други;

       Закон за наследството – приемане и отказ от наследство, доброволни и съдебни делби на наследство, подготовка и съставяне на завещания, оспорване на завещателни разпореждания;

       Консултация и подготовка на документи за всички видове граждански и търговски сделки – покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж, снабдяване с констативни нотариални актове по писмени документи и/или по обстоятелствена проверка и други;

       Закон за защита от домашното насилие;

       Закон на задълженията и договоритевсички видове облигационни претенции, включително Павлов иск и други;

       Закон за собствеността – съсобственост: разпределение на реално ползване на съсобствени имоти, претендиране на обезщетения за неправомерно лично ползване, ревандикационни и негаторни искове и други

       Търговски закон, включително но не само регистрация на търговци и вписване на впоследствие настъпили промени, прекратяване и ликвидация на търговци, производства по несъстоятелност.

       Кодекс на застраховането – предявяване на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения за пострадали при различни застрахователни събития – пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и други.

       Представителство и защита по изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители;

       Обжалване на административи актове на държавни и общински учреждения;

       Обжалване на наказателни постановления по всички специални закони, но преимуществено по Закона за движение по пътищата, Закона за лова и други;

       Защита по наказателни производства пред органи на досъдебно производство и пред съда по наказателни дела от общ характер, както и защита и представителство по дела от наказателно-частен характер; дела за реабилитация и други.

тел. 0888 31-66-01

имейл: ivanka_sinigerova@abv.bg