За АДВОКАТИ БУРГАС

Екипът на Адвокати Бургас представлява призната адвокатска кантора с основна дейност на територията на град Бургас и по Черноморието. Наред с това при нужда нашите адвокати обслужват частни и корпоративни клиенти във всеки един регион в страната.

Адвокатската кантора и е съставена от специалисти с различни професионални направления, като имаме богат опит в следните сфери:

наказателно право (защита пред съд, прокуратура, разследващи органи);

облигационно право (сделки, събиране на вземания, сключване на договори за покупко-продажба, заем, наем, поръчка и други);

семейно право (дела за развод, издръжка, родителски права, разрешение за пътуване на деца в чужбина, осиновяване);

наследствено право (приемане на наследство, приемане на наследство по опис, отказ от наследство, продажба на наследство, изготвяне на завещания и завети, обявяване на завещания, възстановяване на запазена част от наследство и други);

изпълнителен процес (образуване и водене на изпълнителни дела, защита срещу неправомерни действия на ЧСИ и ДСИ, съдействие при участие на публична продан);

регистрация и обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други (подготвяне на документи, регистрации, получаване на лицензи, консултиране, изготвяне на вътрешни актове, счетоводно обслужване);

застрахователно право (получаване на застрахователни обезщетения при ПТП по застраховки „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“);

обжалване на наказателни постановления, електронни фишове и други;

строителство и сделки с недвижими имоти (изготвяне на документи, проучване и представителство при сключване на сделки).

Основната цел на Адвокати Бургас е качественото и професионално обслужване на нашите клиенти, като за да постигнем най-добрите резултати, се фокусираме върху задълбочена и отдадена работа с ангажимент за ефективно разходване на време и средства.

Винаги в отношенията с клиентите си се стремим към изграждане на взаимно доверие, като за целта отделяме специално внимание на всеки един проблем и даваме отговор на всички въпроси.

Работата на адвокатите в нашата кантора не се изчерпва единствено със завеждането и воденето на граждански или наказателни дела. Много често в ежедневието ни чрез консултации обогатяваме правните познания на нашите клиенти така, че в своята дейност да не допускат грешки, които да доведат образуването на производства срещу тях.

Ние не делим делата и клиентите си на „малки“ и „големи“, а споделяме виждането, че казусът на всеки е от жизнено важно значение и поради това заслужава да получи необходимото внимание.

        НИЕ СМЕ:

  1. Средна по големина адвокатска кантора, съставена от опитни, образовани и квалифицирани адвокати, които поставят интересите на клиентите си на първо място;
  2. Адвокати, които умеят правилно да образуват, организират и водят дело с ясно изградена стратегия за успех;
  3. Адвокати, които знаят, че да държиш клиента информиран относно развитието на делото е от съществено значение и за двете страни;
  4. Трудолюбиви и отдадени на професията адвокати, които във всеки един момент се стремят да постигнат най-добрите резултати за своите клиенти.

        НИЕ НЕ СМЕ:

  1. Корпоративна адвокатска къща, в която индивидуалните цели на клиентите биват изгубени в суматохата, незабелязани или напълно игнорирани;
  2. Адвокати, които работят с прекомерно завишени цени;
  3. Адвокатска кантора, която не умее да организира дейността си, от което следват ненужни разходи на време и пари.
 Ако имате нужда от адвокат в Бургас или страната и мислите, че НИЕ сме правилният избор за ВАС, потърсете ни!