Гражданско право

Гражданското право е най-големият отрасъл от обективното право и урежда правното положение (статута) на гражданскоправните субекти и правоотношенията между тях.

Клонове на гражданското право са: вещното право, облигационното право, авторското право, семейното право, наследственото право.

Нашата адвокатска кантора разполага с адвокати – специалисти в областта на гражданското право, които могат във всеки един момент да Ви предоставят следните услуги:

– Правни консултации по възникнал гражданскоправен казус;

– Изготвяне на искова молба, отговор на искова молба, въззивна жалба или касационна жалба срещу съдебно решение;

– Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, включително пред арбитражни съдилища, при водене на граждански дела в областта на облигационното, трудовото, застрахователното, вещното, семейното и наследственото право;

– Съдействие и представителство при сключване на сделки и снабдяване с документи;

– Изготвяне на договори, анекси и споразумения;

– Правно обслужване на абонамент на физически лица и корпоративни клиенти.

И не забравяйте, че една кратка консултация с адвокат в правилния момент може да е от съществено значение за Вашия случай!

Ако имате нужда от добър адвокат по гражданско право, не се колебайте,