Регистрации и вписвания

Нашата адвокатска кантора предлага съдействие при:

     – регистрации на търговци и търговски дружества – едноличен търговец (ЕТ), еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), еднолично акционерно дружество (ЕАД), командитно дружество (КД), командитно дружество с акции (КАД), събирателно дружество (СД);
  – регистрации на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружение, фондация;
      – пререгистрация;
      – внасяне на промени във вписани обстоятелства – промяна на управител, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, прехвърляне (продажба) на дружествени дялове и други;
      – регистрация на търговска марка;
    – обявяване на актове – годишни финансови отчети, декларации по Закона за счетоводството и други;
      – процедури по ликвидация и несъстоятелност;
      – вписвания на актове относно недвижими имоти;
      – вписване на искови молби и съдебни решения.

Ако имате нужда от съдействие от опитен адвокат по някой от гореизброените въпроси