Изпълнителен процес и събиране на вземания

Изпълнителното производство повечето от Вас свързват с неплатени кредити към банки, които впоследствие „нападат“ личното Ви имущество и го изкарват на публична продан. Този тип правоотношения обаче могат да възникнат още по ред причини, като: невръщане на заем, неплащане на издръжка, неизпълнение на парично задължение по договор, неплащане на присъдено обезщетение и т.н.

Държавният съдебен изпълнител (ДСИ) и частният съдебен изпълнител (ЧСИ) са онези фигури, на които държавата е дала правомощието да образуват и изпълняват определени функции в т.нар. изпълнително производство. ДСИ и ЧСИ са онзи „инструмент“, чрез който кредиторът (взискателят) може да реализира правата си и да удовлетвори своето вземане, като насочи претенцията си към имуществото на своя длъжник.

Изпълнителното производство се образува с подаването на заявление от страна на кредитора-взискател, към което е приложен оригинал на изпълнителен лист. Изпълнителният лист е документ, в който се посочват сумите, които длъжникът следва да заплати на своя кредитор и се издава от първоинстанционния съд, разгледал делото, по което длъжникът е осъден.

След образуване на изпълнителното дело съдебният изпълнител изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника, който в 14-дневен срок от получаването ѝ има възможността доброволно да заплати задължението си, в противен случай се пристъпва към принудително изпълнение.

В изпълнение на своите правомощия съдебните изпълнители могат да: наложат запор върху движими вещи (включително МПС, машини, стоки и други) и/или вземания (включително трудовото възнаграждение, наем и други) на длъжника; наложат запор върху банковите сметки на длъжника; наложат възбрана върху недвижимите имоти на длъжника.

В процедурата по принудително изпълнение съдебните изпълнители извършват следните действия: изпълнение върху движими вещи (продан на движими вещи); изпълнение върху недвижими вещи (продажба на недвижими имоти); изпълнение върху вещи съпружеска имуществена общност; изпълнение върху вземания на длъжника (запор на вземане, сметка, трудово възнаграждение, изпълнение върху налични и безналични ценни книжа, изпълнение върху дял от търговско дружество, изпълнение върху общ влог); изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост; изпълнение на непарични вземания (принудително отнемане на вещи; изпълнение на определено действие).

Нашата адвокатска кантора има богат опит в защитата на правата и интересите на своите клиенти в хода на изпълнителното производство и при събирането на вземания от некоректни длъжници, като адвокатите ни предоставят следни специализирани услуги:

  – снабдяване с изпълнителен лист по реда на ГПК – по общия ред, както и по реда на заповедното производство;
  –  пълно съдействие за събиране на вземания на физически и юридически лица – образуване и водене на дела пред всички съдебни инстанции, водене на преговори, сключване на споразумения;
 – обезпечаване на вземания – налагане на запори на движими вещи, вземания и банкови сметки, налагане на възбрани на недвижими имоти;
   –          образуване и водене на изпълнителни дела;
  – адвокатска защита на длъжници по изпълнителни дела – съдействие за разсрочване на дълга, спиране и прекратяване на принудително изпълнение;
  – процесуално представителство и защита пред т.нар. „колекторски фирми“;
   – обжалване противозаконните действия на съдебния изпълнител.

Ако имате нужда от адвокат, който да защити Вашите интереси в изпълнителния процес или който да успешно да събере дължимите Ви се пари от Вашите длъжници, свържете се с нашата кантора!

И не забравяйте да потърсите адвокатска помощ, ако:
  – получите покана за доброволно изпълнение (ПДИ) от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) или държавен съдебен изпълнител (ДСИ) за дълг, който не Ви говори нищо;
  – получите обаждане от „колекторска фирма“, която заяви, че е изкупила Ваш дълг към банка, мобилен оператор или друг Ваш кредитор;
  – винаги, когато имате въпрос, отговорът на който касае Вашето имущество.