Наказателно право

Наказателното право най-общо урежда отношенията между държавата и гражданите когато е налице извършено престъпление. Именно престъплението е този юридически факт, въз основа на който се поражда наказателното правоотношение, като наред с това представлява и основание за подвеждане на дадено лице под наказателна отговорност.

Конкретното съдържание на наказателното правоотношение се формулира чрез постановяването на присъда, като с нея се реализира наказателната отговорност на извършителя на престъплението. Съдържанието на тази отговорност зависи от вида на самото престъпление, предвидената в закона санкция, неговата тежест, както и от обективните и субективни смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

 

Нашата адвокатска кантора има дългогодишен опит в сферата на наказателното право, както при защита на обвиняеми и подсъдими лица, така и при съдействие на пострадали от престъпления граждани, консултиране на свидетели, защита на неправомерно обвинени лица и други.

 

Нашите специализирани наказателни адвокати предоставят следните услуги в областта на наказателното право:

– правна защита на лица, задържани от полицейските органи за срок до 24 часа (т.нар. „полицейско задържане“ по ЗМВР), която включва: посещение от адвокат на място в ареста, консултация, обжалване на заповедта за задържане пред съда;

– защита в процедурите по вземане на мярка за неотклонение (задържане под стража, домашен арест), която включва: консултиране, защита пред съда, обжалване на взетата мярка за неотклонение пред горестоящия съд, подаване на искане за изменение на мярката за неотклонение;

– защита на лица, привлечени като обвиняеми на фазата на досъдебното производство, която включва: консултация, изграждане на защитна линия, присъствие при провеждане на действия по разследването и други процесуални действия (привличане на обвиняем, разпит на обвиняем, разпит на обвиняем пред съдия, разпит на свидетел, предявяване на разследване и други), изготвяне на молби с искания, бележки и възражения до наблюдаващия прокурор;

– съдействие при сключване на споразумение с прокуратурата в хода на досъдебното производство, което включва: консултиране, провеждане на преговори с прокуратурата за постигане на оптимални параметри на споразумението, защита пред съда в процеса по одобряване на постигнатото споразумение;

– процесуално представителство на пострадали от престъпление лица – съдействие при подготовка на документи, подаване на жалби, справки по дела, обжалване на постановленията на наблюдаващия прокурор при отказ за образуване на наказателно производство, спиране или прекратяване на образувано наказателно производство;

– съдействие и представителство на: частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник;

– обжалване на незаконосъобразни актове на прокуратурата (постановления, разпореждания) и съда (присъди, определения, решения);

– подаване на искания и защита в хода на производствата за възобновяване на наказателни дела;

– защита по дела за реабилитация;

– процесуално представителство в производствата по присъждане на обезщетения за незаконно повдигнати обвинения, неправомерното налагане на наказания и други противозаконни действия на разследващите органи, прокуратурата и съда;

– съдействие и защита на осъдени на лишаване от свобода – преместване, промяна на режим, предсрочно освобождаване, помилване.

           

Поради спецификата на работата и фактът:

          че голяма част от престъпленията се разкриват нощем;

          че правото Ви на защита започва от момента на Вашето задържане;

          че необходимостта от активно и адекватно упражняване на Вашите права в процеса го изисква,

нашите наказателни адвокати отговарят на посочения служебен телефон ДЕНОНОЩНО!

 

Ако имате нужда от добър адвокат по наказателно право, който да защитава Вашите права и законни интереси във всеки един момент, не чакайте, а