Строителство и сделки с недвижими имоти

Адвокатската кантора има дългогодишен опит в процедурите по подготовката на строителни книжа и финализирането на строителни обекти, както и при посредничеството по сделки с недвижими имоти.

При нас можете да получите следните специализирани услуги:
  – Проучване на недвижими имоти и даване на правни становища по сделки с тях;
  – Съдействие при изготвяне на документи за сключване на предварителни и окончателни договори за всички видове сделки с недвижими имоти;
  – Посредничество на граждани и юридически лица пред банки и други кредитни институции във връзка с отпускане на средства за покупка на недвижим имот;
  – Съдействие на инвеститори при подготовка на строителни обекти;
  – Представителство в процедури по обществени поръчки;
  – Консултации и съдействие при провеждане на общи събрания на етажната собственост;
  – Процесуално представителство по дела, свързани с недвижими имоти.

Ако искате да получите помощ от добър адвокат с опит в сферата на строителството и сделките с недвижими имоти,