Семейно и наследствено право

Семейно право

Семейното право е клон на гражданското право и регулира едни от най-чувствителните въпроси в ежедневието на всеки от нас, а именно тези свързани с нашите най-близки хора – семейството. Този тип дела се характеризират със своята изключителна емоционална наситеност, поради самото естество на поставения за решаване пред съда казус, а именно такъв, свързан с уреждането на отношенията вътре в семейството.

Съзнавайки изключителното значение на тази проблематика, ние Ви предлагаме експертните услуги на адвокат по семейно право в следните най-често срещани правни спорове от тази област:
   – Уреждане на брачни въпроси, изготвяне и съдействие при сключване на брачен договор;
      – Уреждане на други имуществени отношения между съпрузи;
      – Адвокатска защита при развод по исков ред;
      – Адвокатска защита при развод по взаимно съгласие;
  – Защита по дела за упражняване на родителски права, ограничаване и лишаване от родителски права;
     – Защита по дела за издръжка – издръжка от родител на дете, издръжка на бивш съпруг, издръжка от дете на родител, изменение на издръжка;
     – Защита и съдействие при дела за установяване на произход;
     – Изготвяне на документи за припознаване на дете;
   – Съдействие при осиновяване на дете – пълно осиновяване, непълно осиновяване, осиновяване от съпруг на родител;
     – Процесуално представителство в дела за поставяне под пълно и ограничено запрещение.

Ако имате нужда от добър адвокат за развод, издръжка, припознаване или който и да е друг въпрос от семейноправен характер,

Наследствено право

Наследственото право е клон на гражданското право, в неразривна връзка със семейното право и урежда имуществените отношения, пораждащи се по повод смъртта на физическите лица и свързани с наследственото правоприемство.

Независимо от нашите желания рано или късно жизненият път на всички от нас приключва. Смъртта на близък роднина, освен болката от необратимата раздяла обаче, води със себе си и редица чисто правни проблеми, които следва да бъдат разрешени и не бива да се пренебрегват.

В нашата богата практика в сферата на наследственото право категорично сме добили впечатлението, че когато става въпрос за наследяване, то услугите на добър адвокат са повече от препоръчителни.

Наследството в своята същност представлява не просто „имуществото, което нашият наследодател ни е оставил“, то е съвкупността от права и задължения, с които е разполагал наследодателят ни приживе към момента на неговата смърт и които се разпределят между неговите наследници по изрично установен от закона ред. В този смисъл, наследството не винаги се състои само от активи (права), с които да обогатим личното си имущество. Често в него се включват и пасиви (задължения), които в някои случаи дори надхвърлят размера на активите. В последните случаи законодателят е предвидил два института, от които наследникът може да се ползва – отказ от наследство и приемане на наследство по опис.

Освен при съотношението на активи и пасиви, проблеми при наследяването могат да възникнат и по отношение на: конкуренция между наследници, спорове по завещателни разпореждания (завещания и завети), относно определяне на наследствен дял, делба на наследствено имущество и други.

При нас можете да получите специализирана помощ от адвокат по наследствено право във всеки един момент по следните въпроси:

   – Съдействие при изготвяне, предоставяне за съхранение и обявяване на завещание;

 –         Цялостно съдействие за приемане на наследство по опис;
      –         Цялостно съдействие при отказ от наследство;
      – Адвокатска защита по дела за възстановяване на запазена част от наследство;
      – Съдействие при съдебна и извънсъдебна делба на наследствено имущество.
 
 

       !!! ВАЖНО !!!

Не забравяйте, че някои от процедурите, касаещи наследствени въпроси, са обвързани с определени срокове, които сте длъжни да спазвате. В противен случай Вие ще изгубите възможността да се ползвате от тях, което от своя страна може да доведе до неблагоприятни последици.

Ако имате нужда от съдействието на специализиран адвокат по наследствено право, не се колебайте, а