Обжалване на административни актове

Често при изпълнението на своите правомощия различните институции налагат административни наказания, посредством издаването на наказателни постановления, електронни фишове или други техни актове. Констатациите на контролните органи обаче не винаги са правилни, както и не винаги извършеното нарушение е такова или с тежест, обуславяща налагането на съответното наказание.
Нашата адвокатска кантора има богат опит в обжалването на административни актове, като тук можете да получите специализирана адвокатска помощ по следните въпроси:
  – Процесуално представителство и защита в административно-наказателния процес – изготвяне на възражения, съдействие при снабдяване и представяне на документи;
   –  Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове, издадени по Закона за движение по пътищата (ЗДвП);
     – Обжалване на наказателни постановления, издадени от Инспекция по труда, Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и други;
       – Обжалване на административни актове, издадени от общините;
       – Обжалване по административен и съдебен ред.

Ако имате нужда от квалифицирана адвокатска помощ в процеса по обжалване на индивидуален административен акт,